Články

Příčiny vzniku ortodontických vad u dětí

U mladších dětí zejména předškolního věku je nezbytné dbát o jejich zubní zdraví, protože jejich chrup prochází velkými změnami a jakákoliv změna nebo zásah do zdravých zubů má velký vliv na jejich další vývoj. Především pokud dojde k úrazu v dutině ústní, rozhoduje časná a správná diagnostika poraněné tkáně, která ovlivní další léčbu.
Ortodontické anomálie vyplývají z velikosti, postavení a vztahu jednotlivých zubů, zubních oblouků a čelistí. Příčin může být více a většinou nelze přesně určit úplně přesnou příčinu, protože se důvody velmi často kombinují. Dá se však téměř s určitostí říci, že existují tři základní skupiny příčin ortodontických vad.
Jednou z příčin je dědičnost, která hraje důležitou roli, protože po svých předcích může dítě zdědit tvar zubů, jejich počet, velikost i barvu. Také jejich směr a dobu prořezávání. Obecně je známo, že u sourozenců a rodičů je možné najít podobní či stejné vady zubů. Mezi geneticky přenosné vady patří i rozštěp čelisti a patra.
Mezi nejčastější zlozvyky u malých dětí patří dumlání prstů, dudlíku, cípů polštáře nebo dolního rtu. Dalším zlozvykem je ústní dýchání, kdy z nějaké příčiny je omezeno dýchání nosní. Pokud i po upravení nosního dýchání problém přetrvává, jedná se o habilitační ústní dýchání a při tomto zlozvyku dochází k zúžení horního zubního oblouku a k jednostrannému nebo oboustrannému zkříženému skusu.
I předčasné ztráta dočasných zubů může být příčinou vadného chrupu. Prvotní příčinou bývá obvykle zubní kaz nebo úraz a při předčasné ztrátě zubu může dojít k posunu okolních zubů, což znamená ztrátu místa pro stálé zuby. Stálý zub se pak prořeže do zubního oblouku nesprávně a narovnat jde pouze zahájením ortodontické léčby. Pokud dojde k předčasné ztrátě stálého zubu, dochází nejčastěji ke sklonu sousedních zubů do vzniklé mezery. Jestliže dojde ke ztrátě i více stálých zubů, může se zmenšit zubní oblouk.
Úzce spolupracujeme se zubní laboratoří, která nám vyhotoví kvalitní rovnátka z atestovaných a zdravotně nezávadných materiálů.

Ortodontická léčba

Základním principem ortodontické léčby je působení síly na zub, které je možné provádět buď přerušovanou silou pomocí snímatelných ortodontických aparátků nebo silou trvalou pomocí fixních (pevných) rovnátek. Způsoby prováděné léčby jsou stejné u dětských i dospělých pacientů, rozhodující úlohu zde hraje biologický faktor chrupu a také schopnost pacienta během léčby spolupracovat.
Před zahájením ortodontické léčby je nezbytném od pacienta zjistit veškeré anamnestické údaje a provést všechna potřebná vyšetření. Mezi hlavní vyšetřovací metody patří měření chrupu, rentgenové vyšetření chrupu a fotografická dokumentace celé dutiny ústní.
Pro zajištění úspěšné terapie ortodontických anomálií, které mohou být dentální, čelistní nebo mezičelistní, je důležité stanovit správnou dobu pro její zahájení. V případě mezičelistních anomálií, kdy jeden zub nebo i více zubů je dočasně vyřazeno z artikulace je indikována dočasná ortodontická léčba.
Před zahájením ortodontické terapie je nezbytné zjistit stav parodontu, protože při budoucí léčbě je oslabený parodont náchylný i k oslabení kosti, ortodontické pohyby zubů by mohly vést k poškození parodontu nebo k jeho úplnému zničení. Proto je nutné nejprve zvládnou zánětlivé onemocnění a až po odstranění zánětu pokračovat v ortodontické léčbě. S tímto je samozřejmě spojeno pečlivé provádění hygieny celé dutiny ústní.
Vhodný věk pro zahájení ortodontické léčby není stejný pro všechny anomálie a v některých případech se přihlíží i k míře výraznosti. Nejdůležitějším faktorem ale je, aby vada zubu byla co nejdříve odhalena a diagnostikována a pacient se mohl podrobit ortodontickému léčení, protože léčba v optimálním věku je obvykle nejefektivnější.

Dentální hygiena v průběhu ortodontické léčby

Během ortodontické léčby je nutné dbát na zvýšenou dentální hygienu dutiny ústní a ortodontických aparátků. Léčba by neměla být nikdy zahájena, pokud pacient nebude dokonale zvládat udržování čistého chrupu, protože nedostatečně prováděná ústní hygiena má za následek onemocnění parodontu, což značně komplikuje průběh léčby a pochopitelně také její výsledek. Proto je vhodné během léčby zorganizovat alespoň tři návštěvy zaměřené na správnou ústní hygienu. Nasazením rovnátka dochází totiž ke vzniku nových retenčních míst a to převážně v okolí fixního aparátku, jedná se především o prostor mezi rovnátkem a dásní. Stejně tak ortodontické zámky, kroužky, oblouky, elastické a drátěné ligatury a pružinky jsou díky nerovnému povrchu živnou půdou pro hromadění a ukládání zubního plaku, ale také současně brání i mechanickému čištění zubů.
Dlouhodobě nesprávně prováděná hygiena dutiny ústní a hromadění zubního plaku na povrchu zubů způsobuje nerovnováhu mezi demineralizací a remineralizací a dochází mimo jiného i k odvápnění skloviny. K ohroženým místům patří i plomba, tedy plocha skloviny, která je pokryta kompozitní pryskyřicí a kde pryskyřice ke sklovině pevně nelne a vytváří jakousi spáru.
Ústní hygienu je nutné provádět podle instruktáže nejlépe dentální hygienistky, která poradí při výběru vhodné pomůcky pro čištění chrupu s fixními rovnátky, ale i se zakoupením různých dentálních doplňků, aby se správně odstraňoval zubní plak a předešlo se vzniku demineralizace a zubním kazům.
Hygienická instruktáž se provádí v několika návštěvách. Jako názornou pomůcka pro odhalení nedostatečné zubní hygieny se používá detekční roztok, který zvýrazní neočištěná místa. Při použití detekčního roztoku u pacienta, který má fixní rovnátko, je nezbytná zvýšená opatrnost, aby nedošlo k obarvení částí aparátku, jako jsou keramické zámky, elastické prvky či materiál použitý k nalepení fixního rovnátka.
Pacienti s rovnátky používají ruční i elektrické zubní kartáčky, existují i speciální kartáčky pro ortodontické pacienty, které mají uprostřed hlavy několik řad vláken snížených tak, aby se vyhnuly fixnímu aparátku – nazývají se ortokartáčky. S jednosvazkovým zubním kartáčkem lze dosáhnout i velmi těžko přístupná místa kolem zámečků a ligatur. Dostanou se dobře i pod ortodontický oblouk. Pacienti si mohou zakoupit i tzv. ortodontickou sadu, kde se nacházejí všechny potřebné pomůcky pro čištění zubů s rovnátky. V sadě naleznou ortokartáček, solokartáček, mezizubní kartáčky, detekční tablety, ochranný vosk na rovnátka, vzorky zubní pasty i leták s návodem.

Ortodontické anomálie u dospělých pacientů

Ortodoncie je jeden ze specializovaných stomatologických oborů, který se zabývá, obecně řečeno, rovnáním zubů. Mít rovné zuby neznamená jen dobré zubní zdraví, ale je to i otázka dnešního trendu, který spočívá v tom, že lidé chtějí být úspěšní i s pomocí krásného úsměvu. Nikdo jistě nepochybuje o tom, že pro dosažení přitažlivého úsměvu je třeba, aby zuby byly vyrovnané a zdravé. Tento důvod přivádí do ordinace mnoho dospělých pacientů, u nichž v dětství byly ortodontické anomálie z různých důvodů zanedbány. Další důvod je, že odchylky jednotlivých zubů mohou i u dospělých osob způsobovat funkční potíže s ukusováním nebo rozmělňováním potravy. Někteří při mluvení špatně vyslovují souhlásky tím, že se jim tlačí jazyk mezi zuby. Do ortodontické ordinace přicházejí pacienti i s drobnými odchylkami, ty jsou ale ve většině případů kosmetického charakteru.
Větší nepravidelnost zubů u dospělých osob, může mít za následek i zvýšenou kazivost chrupu, protože při nepravidelném postavení zubů nejsou jednotlivé plošky korunek přirozeně zvlhčovány slinami a zubní plak tak ulpívá na sekřivených místech. Zuby, které jsou různě skloněné, otočené nebo stěsnané, jsou nejen těžko přístupné chemickému čištění, ale stejně tak i přirozeným samoočišťovacím procesům. I při pravidelném čištění dutiny ústní a používání speciálních zubních kartáčků, není v silách dokonale zubní plak odstranit. A právě přítomnost zubního plaku a působení mikroorganismů, které jsou v něm obsaženy, je hlavní příčinou kazivosti a onemocnění závěsného aparátu – paradontu – zubů.
Zahájení ortodontické léčby pomocí rovnátek má tedy smysl i v dospělosti, neboť biologický proces zapojený do pohybu zubu je stejný jako u dětí. Pro úspěch ortodontické léčby u dospělých je velmi důležité zdraví zubů, dásní a podpůrných tkání.

Ortodontická léčba a druhy ortodontických aparátků

Nerovnosti a nepravidelnosti zubů mohou pokazit krásný úsměv, nejedná se totiž pouze o estetickou stránku, ale i o zdravotní, protože vlivem nemožnosti provádět dokonalou ústní hygienu, často dochází ke kazivosti zubů a zánětům dásní. Mimo jiné nerovně rostlé zuby ztěžují žvýkání potravy, obrušování chrupu, ale mnohdy i jeho předčasnou ztrátu. Proto mají rovnátka smysl jak v dětství, tak v dospělosti. Dětské ortodontické aparátky se používají buď snímací nebo fixní s jejichž pomocí lze vyřešit různé vady, ale také zlozvyky. Většinou se jedná o otevřený skus, které malé děti získávají například dumláním palce nebo dlouhodobým používáním dudlíku.
Fixní aparátek, jak již z názvu, vyplývá, je rovnátko pevně umístěné v dutině ústní. Podle umístění se rozdělují na aparátky vestibulární a lingvální, ale je možné je používat i v kombinaci. Z estetického hlediska jsou lingvální rovnátka přijatelnější, ale jejich nevýhodou je, že omezují pohyb jazyka. Tyto problémy vestibulární rovnátko zmenšuje. U obou aparátků je zpočátku zřejmá zhoršená výslovnost, která se postupem času a zvyku vylepšuje.
V současné době se ortodontická léčba dostává stále více do popředí zájmu a dnes už se děti nemusí za rovnátka stydět, jak tomu bylo v minulých dobách. Rovnátka jsou vyráběna z kvalitních materiálů a zvláště v současnosti jak u dospělých, tak u dětí je aparátek brán jako módní trendy doplněk. Navíc dětem i teenagerům lze nošení rovnátek zpříjemnit různými módními doplňky jako jsou barevné gumičky v různých kombinacích. Nejen fixní, ale i snímací rovnátka lze podle přání doplnit ještě obrázky apod. Moderní stomatologie proto chápe, že obličejová estetika má velký vliv na vnímání vlastní osoby, ale i na vnímání jedince jeho okolím. Proto místo kovových zámečků si pacient může nechat na zuby připevnit keramické, které jsou na chrupu téměř neviditelné, proto se aplikují zejména na přední části chrupu.
Stejně dobrá a kvalitní jsou i rovnátka neviditelná, která se odlišují jen svým umístěním. Běžně se rovnátka připevňují na vnější zuby, neviditelná naopak na vnitřní stranu chrupu. Výsledkem toho je, že nikdo z okolí nemá tušení, že dotyčná osoba má v ústech rovnátka. Jejich nevýhodou je, že nejsou dostupná pro každého pacienta, neboť jsou zhotovována z drahých kovů, tak že je zřejmé, že jejich pořizovací cena je několikrát vyšší, než u rovnátek ostatních typů.